Condicions Generals de Venda

Condicions generals de contractació per mitjà de les pàgines web de Miramar Cruises, S.L.

Informació General

Titulars Miramar Cruises, S.L. (d'ara en endavant Miramar Creuers)

Seu central

Adreça Pazo de Feiras i Congressos de Lugo
El Palomar s/n
27004 Lugo (Espanya)


Miramar Cruises S.L. (Barcelona)
Carrer dels Cotoners, 8 2º - 2
08003 Barcelona

Contacte
Tel +34 93 171 07 68
Fax +34 982 226 297

CIF B-27432228

Nº Registre XG-LU-000070

Àmbit general

A continuació queden exposades totes les condicions generals de venda amb la finalitat de que cada CLIENT pugui verificar amb detall com queda dirigida una compra i els termes específics que estipulen les COMPANYIES NAVILIERES O ALTRES PROVEÏDORES.

Les CONDICIONS GENERALS tenen per objecte regular els termes contractuals per a la prestació dels SERVEIS per part de MIRAMAR CRUISES, S.L., y, en su caso, la contraprestación debida por el CLIENTE a MIRAMAR CRUISES, S.L. i CREUERS A LA CARTA, S.L., i, si escau, la contraprestació deguda pel CLIENT a MIRAMAR CRUISES, S.L., SERVEIS. La prestació dels SERVEIS es durà a terme a mitjançant l'obtenció, disposició, organització, ocupació i gestió per part de MIRAMAR CRUISES, S.L. dels recursos tècnics, humans i operatius necessaris a aquest efecte i, sempre i en tot cas, com a contraprestació als preus vigents a cada moment quan els SERVEIS siguin de pagament. La navegació per la web www.miramarcreuers.cat no tindrà la consideració de SERVEI.

MIRAMAR CRUISES, S.L. protegeix especialment a la persona consumidora en els termes que es detallen en les presents CONDICIONS GENERALS, així com en l'AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVADESA per mitjà de:

La informació sobre les condicions de navegació en la web, el compliment de l'obligació d'informació prèvia (precontractual) i posterior (postcontractual) a la contratación.el reconeixement i regulació del seu dret de desestimació, la protecció de les seves dades personales, la protecció enfront de comunicacions comercials no desitjades, la seguretat en les transaccions electròniques, especialment en els sistemes de pagament segurs, l'adhesió a segells de qualitat, l'agilitat de la resolució extrajudicial de conflictes per mitjà del sistema arbitral de consum, garantint a la persona consumidora el respecte als principis d'independència, transparència, contradicció, eficàcia, legalitat, llibertat i representació.

Els pactes i clàusules que integren aquestes CONDICIONS GENERALS, amb valor contractual, incloent els referents a la Protecció de Dades Personals, i a la Propietat Intel·lectual i Industrial, s'interpretaran i regiran per la Llei espanyola.

En concret, seran aplicable a les presents CONDICIONS GENERALS, a més de la normativa específicament citada en el cos d'aquestes condicions, l'establert, entre altres normes, en:

Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en relació amb la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privadesa i les comunicacions electròniques), en particular quan es refereix a dret a la informació, en general, i drets dels destinataris dels serveis, en particular, (en comunicacions comercials realitzades a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents i dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades com cookies), absència de necessitat de constància registral del nom de domini i regulació de la contractació per via electrònica.Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació, en relació amb el Codi Civil de 1881, en particular quant a normes generals de les obligacions i contractes, i amb el Codi de Comerç de 1885, en particular quant als contractes celebrats mitjançant dispositius automàtics. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment, pel que fa a l'obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals. Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, especialment quan suport electrònic que consti un contracte celebrat per via electrònica (document electrònic privat). Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació, en particular quant a requisits en els casos de contractació telefònica o electrònica i Registre de Condicions Generals de la Contractació. Reial decret Legislatiu 1/2007, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, en particular quant al concepte de consumidor o usuari i els seus drets bàsics, incloent els específics de la contractació a distància, i la regulació dels viatges combinats. Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, en particular quant a regulació de vendes a distància. Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat, en particular quant a les condicions de la comunicació publicitària. Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial, en relació amb la Directiva 2005/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2005, relativa a les pràctiques comercials deslleials de les empreses en les seves relacions amb els consumidors al mercat interior, que modifica les Directives 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE i 2002/65/CE, i el Reglament (CE) nº 2006/2004 (Directiva sobre les pràctiques comercials deslleials), quant a les condicions de les pràctiques comercials.Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, quant a la protecció d'aquesta propietat.Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents d'Invenció i Models d'utilitat, quant a la protecció de la propietat industrial.Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, quant a la protecció de les mateixes.Protocol de 2002 al Conveni d'Atenes relatiu al transport de passatgers i els seus equipatges per mar, de 1974 («Protocol d'Atenes»), i i Decisió del Consell, de 12 de desembre de 2011, sobre l'adhesió de la Unió Europea al Protocol de 2002 al Conveni d'Atenes relatiu al transport de passatgers i els seus equipatges per mar, de 1974, en relació amb el que es disposa en els seus articles 10 i 11, i altres disposicions contingudes en les normes i convenis internacionals relatius al transport de PASSATGERS i els seus equipatges per mar.

1. Identificació de les parts

1.1. D'una part, MIRAMAR CRUISES, S.L. (d'ara en endavant MIRAMAR CRUISES, S.L.), que les seves altres dades d'identificació consten en la informació general inicial.

1.2. I, d'una altra part, la persona física, d'ara endavant CLIENT o PASSATGER o CONSUMIDOR, que accedeix a la pàgina per informar-se i contractar els serveis oferts a través de la web. Cada CLIENT declara que és major d'edat i té la capacitat legal per adquirir els serveis oferts a través de la web.

1.3. Mitjançant les següents CONDICIONS GENERALS de venda es pretén precisar els drets i obligacions dels PASSATGERS en relació als creuers adquirits a la web de MIRAMAR CRUISES, S.L., els quals estan detallats seguint la informació i les indicacions facilitades per les COMPANYIES NAVILIERES, o AGÈNCIES MAJORISTES o, si escau, ASSEGURADORES, sent aquestes proveïdores l'única responsable del contracte amb cada CLIENT en relació als continguts oferts a través d'aquest portal.

1.4. El CLIENT accepta les CONDICIONS GENERALS de venda en el moment d'accedir a aquest portal.

2. Objecte dels serveis

2.1. MIRAMAR CRUISES, S.L. posa a disposició l'accés a la web www.miramarcreuers.cat per als SERVEIS d'INTERMEDIACIÓ entre les COMPANYIES NAVILIERES, AGÈNCIES MAJORISTES i CLIENT FINAL per a informació, promoció i venda de creuers turístics, amb o sense serveis complementaris, en particular assegurances, així com altres SERVEIS que en el futur es poguessin posar a disposició, regint-se per les CONDICIONS GENERALS aquí recollides i per les CONDICIONS PARTICULARS que si escau s'apliquin a cadascun dels SERVEIS.

Tot això perquè, després d'un acord mutu, MIRAMAR CRUISES, S.L. pugui confirmar la reserva d'un creuer, al marge que, si la COMPANYIA NAVILIERA o AGÈNCIA MAJORISTA i/o el seu representant ho disposa també es puguin oferir altres serveis tals com a vols, hotels i trasllats.

2.2. De la mateixa manera, MIRAMAR CRUISES, S.L. prestarà igualment un servei de mediació entre les COMPANYIA NAVILIERA o AGÈNCIA MAJORISTA amb les quals manté contractes de venda i col·laboració i el CLIENT final amb la finalitat de donar a conèixer informacions puntuals i promocions.

3. Organització

3.1. Es considera que el viatge combinat comença en la data de sortida i lloc en què s'iniciïn els serveis prestats per l'ORGANITZADORA i que vindrà indicat en el contracte.

3.2. Les NAVILIERES i/o empresa representant com a empreses representants són les ORGANITZADORES directes dels creuers i viatges combinats i, per tal, seran responsables enfront de cada CLIENT del compliment de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venda de cadascun dels productes i serveis o viatges combinats que es contractin, sense que MIRAMAR CRUISES, S.L. assumeixi obligació ni responsabilitat alguna respecte d'aquells productes o serveis que no presti directament.

4. Preu (viatge combinat)

4.1. El preu inclou

Totes les prestacions indicades en el contracte i que vénen detallades en confirmar la reserva, el transport d'anada i retorn (NOMÉS quan aquest servei estigui inclòs al programa/ofereix contractat), amb el tipus de transport, característiques i categoria que consti en el contracte o en la documentació que es lliura a cada CLIENT en el moment de subscriure l'allotjament, NOMÉS quan aquest servei estigui inclòs al programa/ofereix contractat, en l'establiment i amb el règim alimentós que figura en el contracte o en la documentació que es lliura a cada CLIENT en el moment de subscriure-ho. Les taxes o impostos dels establiments hotelers i els impostos indirectes -impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.), Impost General Indirecte Canari (I.G.I.C.), o uns altres-, quan siguin aplicables.la assistència tècnica durant el viatge, quan aquest servei estigui específicament inclòs al programa/ofereix contractat. Tots els altres serveis i complements que s'especifiquin concretament al programa/ ofereix contractat o que expressament es faci constar en el contracte del viatge combinat.

4.2. Revisió de preus

El preu del viatge combinat ha estat calculat sobre la base dels tipus de canvi, tarifes de transport, cost del carburant i taxes i impostos aplicables a la data d'edició del catàleg o en edicions posteriors. Qualsevol variació del preu dels citats elements podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge, tant a l'alça com a la baixa, en els imports estrictes de les variacions de preu al·ludides. Aquestes modificacions seran notificades a cada CLIENT, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada. En cap cas, es revisarà a l'alça en els vint dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte de sol·licituds ja realitzades. En el cas que la revisió sigui superior al 10%, cada CLIENT podrà resoldre el contracte desistint del viatge, sense penalització alguna, o acceptar la modificació. Per exercir aquest dret a la rescissió del contracte per revisió de preus, cada CLIENT haurà de notificar-ho per escrit dins dels 3 dies següents a la data de notificació.

4.3. Ofertes especials

L'AGÈNCIA i les ORGANITZADORES es reserven el dret a modificar el preu i oferir preus inferiors als publicats de les places no venudes. Quan es realitzi la contractació del viatge combinat com a conseqüència d'ofertes especials, d'última hora o equivalents, a preu diferent de l'expressat al programa o fullet de la NAVILIERA, els serveis compresos en el preu són únicament aquells que s'especifiquen detalladament en l'oferta, encara quan, aquesta oferta faci referència a algun dels programes descrits a la web, sempre que aquesta remissió es realitzi als exclusius efectes d'informació general del destí. De la mateixa forma, l'AGÈNCIA pot oferir descomptes addicionals o realitzar campanyes especials puntualment o de forma esporàdica, sempre subjecte a disponibilitat, i al compliment de la legislació vigent.

4.4. Exclusions

El preu no inclou visats, taxes d'aeroport, i/o taxes d'entrada i sortida, certificats de vacunació, "extres" tals com a cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentosos especials - ni tan sols en els supòsits de pensió completa o mitja pensió, tret que expressament es pacti en el contracte una altra cosa-, rentat i planxat de roba, serveis d'hotel opcionals, i, en general, qualsevol altre servei que no figuri expressament en l'apartat "El preu inclou" o no consti específicament detallat al programa/ofereix, en el contracte o en la documentació que es lliura al CONSUMIDOR en subscriure-ho.

4.5. Excursions o visites facultatives

En el cas d'excursions o visites facultatives no contractades en origen, ha de tenir-se present que no formen part del contracte de viatge combinat. La seva publicació en el catàleg té caràcter informatiu. Aquestes excursions seran ofertes al CONSUMIDOR amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent, no garantint-se fins al moment de la seva contractació la possible realització de les mateixes.

4.6. Propines/Taxes de servei

Dins del preu del viatge combinat no estan incloses les propines, les quals responen a una aportació complementària que té com a únic destinatari el personal de servei, respecte de la qual a l'inici del viatge s'adverteix al CLIENT que ha d'assumir el compromís de lliurar a la finalització del mateix.

S'ha de tenir en compte que algunes NAVILIERES afegeixen la taxa de servei a la compra de consumicions.

5. Informació de continguts de la web

5.1. Tota la informació continguda a la pàgina web de MIRAMAR CRUISES, S.L. pel que fa als itineraris, tarifes, vaixells, fotos, condicions i especificacions del creuer i altres condicions ha estat recollida i verificada als catàlegs de les companyies amb les quals MIRAMAR CRUISES, S.L. té contracte de venda.

5.2. No obstant això, pot haver-hi imprecisions, errates o un altre gènere d'error a causa de qualsevol tipus de modificació no notificada per les companyies, amb el que MIRAMAR CRUISES, S.L. no pot fer-se responsable atès que no és l'operador directe dels viatges. Així mateix s'informa de la possibilitat d'existència d'imprevistos que obliguin a la NAVILIERA a modificar les condicions de viatge inicialment contractades i que no apareixen en catàleg tals com a canvis d'horari d'embarcament o desembarcament, canvi de port per conflicte, problemes en el vaixell o uns altres i, en definitiva, per alguna causa de força major.

5.3. Igualment, els diagrames i fotografies són exemples i poden existir petites variacions en la distribució en els diferents camarots d'una mateixa categoria. Aquestes fotos són proporcionades per les NAVILIERES i no tenen caràcter contractual.

5.4. Les fotos dels mapes existents a la web poden tenir variacions pel que fa als itineraris assenyalats per canvis efectuats per les NAVILIERES a les escales. En cas de no tenir coincidència el vàlid serà el marcat en l'itinerari (ciutats i hores de sortida/arribada). Aquestes fotos no tenen caràcter contractual.

5.5. Així mateix, cal recordar que les tarifes indicades a la pàgina web estan indicades en base doble sempre en la primera categoria de la cabina assenyalada en catàleg i quedarà reflectit el que està i no està inclòs dins del viatge seleccionat, però subjecte a disponibilitat en el moment de reservar.

5.6. Si d'altra banda la NAVILIERA i/o empresa representant ens informen d'alguna modificació que impliqui un canvi en les tarifes, MIRAMAR CRUISES, S.L. estarà obligat a informar als USUARIS en el moment de l'assessorament.

5.7. MIRAMAR CRUISES, S.L. es reserva el dret a modificar en tot moment les tarifes de venda dels creuers que figurin en la web per raons tals com la disponibilitat, l'augment del preu del carburant, tarifes aèries, taxes de canvi o taxes legals o reglamentàries obligades per NAVILIERES i/o empresa representant. De la mateixa forma, aquests suplements poden donar-se fins i tot una vegada confirmada la reserva, per la qual cosa el CLIENT serà degudament informat una vegada rebuda la notificació o comunicat de la NAVILIERA.

5.8. Qualsevol promoció exposada a la web té una periodicitat limitada i la disponibilitat sempre és mínima. Aquesta promoció pot acabar-se una vegada la NAVILIERA hagi esgotat les places o el termini límit quedi esgotat.

5.9. La informació d'itineraris, horaris d'arribada i sortida, dates d'operació, nom del vaixell, etc. està subjecta a possibles modificacions. Qualsevol alteració o canvi serà comunicada a l'interessat, no podent-se considerar com a publicitat enganyosa. Segons les normes internacionals marítimes, quan circumstàncies o causes de força major ho exigeixi o aconselli, les companyies NAVILIERES poden alterar l'ordre de les escales del creuer, cancel·lar alguna, modificar el temps de permanència en port, canviar el vaixell per un altre de similar categoria o una altra mesura similar.

Sempre que aquests canvis es produeixin amb anterioritat a la data d'inici de viatge, s'informarà degudament al PASSATGER i enviarà la notificació o comunicat enviat per la NAVILIERA o ORGANITZADORA dins els terminis assenyalats.

5.10. MIRAMAR CRUISES, S.L. no pot garantir que les NAVILIERES vagin a complir amb les escales i els horaris predeterminats en la reserva si algun motiu meteorològic, polític, comercial o un altre fa obligat i convenient un canvi immediat durant la navegació. En tot cas, si això es produïs amb anterioritat a la sortida, MIRAMAR CRUISES, S.L. informaria als CLIENTS si la NAVILIERA informés mitjançant notificació oficial. Podrà quedar igualment assenyalat aquest canvi en la documentació sense previ avís.

6. Petició d'informació

6.1. Qualsevol USUARI WEB pot utilitzar la web per realitzar pressupostos automàtics, en aquest cas són lliures d'aportar les seves dades correctes i vàlides per poder rebre correctament la informació en el seu correu electrònic, sent les dades requerides:

Nom i cognom/s. Telèfons de contacte. Adreça de correu electrònic. Característiques del seu viatge.En defecte d'això, no rebran cap informació vàlida.

6.2. La realització de pressupostos automàtics no implica un compromís formal per a la confirmació de reserva per part dels USUARIS. És merament informativa i orientativa.

6.3. Com queda ressenyat en el punt 5 les tarifes indicades a la web reflecteixen el mostrat per les NAVILIERES als seus catàlegs, però en cap cas la fluctuació que aquestes puguin sofrir a l'alça o a la baixa en el transcurs de la temporada, atès que les NAVILIERES no fixen tarifes intermèdies sino que es basen en la disponibilitat en el moment de la reserva i en possibles afegits (ex: carburant). Per tant, MIRAMAR CRUISES, S.L. no garanteix en cap moment que les tarifes indicades al pressupost automàtic siguin definitives.

7. Reserves

7.1. Per a l'acceptació de la reserva, cada CLIENT o persona USUÀRIA haurà d'estar en possessió del pressupost definitiu enviat després de l'assessorament personalitzat de venda de MIRAMAR CRUISES, S.L. Aquest pressupost haurà de reflectir totes les condicions del viatge així com la pre-reserva del camarot o altres serveis afegits del viatge combinat ofert per les NAVILIERES i/o empreses representants (vols, hotels i trasllats) i el segur (aquest últim si el CLIENT està d'acord).

7.2. De la mateixa forma, al pressupost definitiu apte, cada CLIENT ha d'aportar totes les dades personals correctament per a la Confirmació definitiva de la mateixa. En defecte d'això, MIRAMAR CRUISES, S.L. no es fa responsable de possibles penalitzacions per parts de les NAVILIERES i/o empresa representant.

7.3. Igualment, garantiran el pagament de les quantitats assenyalades per procedir a la confirmació de la reserva. Per formalitzar el pagament de la reserva podran fer-ho de dues formes:

Ingrés o transferència als números de compte facilitats per MIRAMAR CRUISES, S.L., o pasarel.la de pagament virtual (TPV) amb targetes de crèdit/dèbit.

7.4. MIRAMAR CRUISES, S.L. informa que está legalmente registrada con LA CAIXA y BBVA conteniendo el alta los datos de Código de Comercio y Número de Terminal y con clave secreta de encriptación y realiza los cobros mediante TPV virtual de tal forma que los pagos son securizados. Quedan informados que los pagos on-line se realizan directamente a entidades bancarias para su tratamiento y verificación y no a MIRAMAR CRUISES, S.L.

7.4. MIRAMAR CRUISES, S.L. informa que està legalment registrada amb LA CAIXA i BBVA i disposa de l'alta les dades de Codi de Comerç i Número de Terminal i amb clau secreta d'encriptació i realitza els cobraments mitjançant TPV virtual de tal forma que els pagaments són segurs. Queden informats que els pagaments on-line es realitzen directament a entitats bancàries per al seu tractament i verificació i no a MIRAMAR CRUISES, S.L.

7.5. Una vegada confirmada la reserva amb les NAVILIERES i/o empresa representant, MIRAMAR CRUISES, S.L. enviarà la confirmació de la mateixa sempre que la NAVILIERA i/o empresa representant hagi verificat que les dades de cada CLIENT són correctes segons la pre-reserva. No obstant això, si el viatge inclou a més vols, hotels i trasllats, MIRAMAR CRUISES, S.L. només enviarà la confirmació de la reserva una vegada hagi rebut les mateixes per part de totes les companyies involucrades, per la qual cosa l'enviament pot ser immediat o requerir de diversos dies.

7.6. La COMPANYIA NAVILIERA posseeix la facultat d'assignar al PASSATGER una cabina diferent de la fixada a l'origen, a condició que pertanyi a la mateixa categoria o superior, no sent MIRAMAR CRUISES, S.L. responsable d'aquests canvis per part de la NAVILIERA.

7.7. Si el CLIENT reserva o la NAVILIERA i/o empresa representant assigna una cabina "garantida" (de vegades assenyalat amb les sigles "gty") per a certes categories, cal tenir en compte que no se sabrà el número de camarot fins al dia de l'embarcament, on la NAVILIERA podrà assignar-li un camarot de la mateixa categoria seleccionada o bé d'una categoria superior sense que suposi cap càrrec addicional. És necessari saber que el camarot "quádruple garantit" en totes les companyies NAVILIERES poden reprotegir-se a bord per falta de disponibilitat atorgant-los dins del vaixell dos camarots dobles al mateix preu que la quádruple adquirida.

7.8. Els vaixells compten amb un nombre limitat de camarots equipats per acollir a persones amb discapacitat i no totes les zones i instal·lacions dels vaixells són accessibles per a les persones amb discapacitat ni estan equipades de forma específica per a les mateixes. Per tant, les reserves de persones discapacitades s'accepten dins dels límits d'aquesta disponibilitat i, en cas de necessitat, es condicionen a la presència d'un acompanyant que pugui assistir al discapacitat. Les companyies NAVILIERES no assumeixen l'obligació d'oferir programes alternatius a bord o en terra per als PASSATGERS amb discapacitat, ni assumeixen responsabilitat alguna quant a la dificultat o a la impossibilitat que puguin trobar els mateixos per fer ús dels serveis i activitats del paquet turístic.

7.9. Les companyies NAVILIERES es reserven el dret de canviar de camarot a totes aquelles persones que en tinguessin assignat un d'adaptat per perseones amb discapacitat sempre que els seus ocupants no necessitessin aquestes instal·lacions adaptades.

7.10. Menors: les persones menors d'edat són considerats com tal quan van acompanyades per dues persones majors d'edat i en el mateixa camarot. La primera i segona persona tenen la mateixa tarifa independentment de la seva edat. Qualsevol modificació en la reserva que generi aquesta circumstància pot fer variar el preu de la seva reserva. Només en casos excepcionals les NAVILIERES poden assignar tarifes monoparentals, havent de consultar-se condicions especials.

8. Pagament i Reemborsaments

8.1. En el moment de l'acceptació del contracte, mitjançant l'aprovació per part del CONSUMIDOR de les condicions generals de venda i resta de condicions:

8.1.1. Si la contractació s'efectua amb més de seixanta (60) dies d'antelació pel que fa a la data de sortida, el CLIENT haurà de realitzar el pagament inicial o bestreta i posteriorment un pagament final complint els venciments requerits i quantitats, tal com indicat al pressupost definitiu. En cap cas, el pagament inicial o bestreta serà inferior al 30% de l'import total del viatge i l'AGÈNCIA haurà d'expedir el corresponent rebut en el qual s'especifiqui, a més de l'import anticipat pel CONSUMIDOR, el viatge combinat sol·licitat, tret que l'ORGANITZADORA del viatge estipuli a l'AGÈNCIA un percentatge superior.

El pagament final haurà d'abonar-se contra el lliurament dels bons o documentació del viatge, que haurà de realitzar-se almenys seixanta (60) dies abans de la data de la sortida. De no procedir-se al pagament del preu total del viatge en les condicions assenyalades, s'entendrà que el CONSUMIDOR desisteix del viatge sol·licitat, sent-li aplicable les condicions previstes en el punt 9. L'impagament dels imports en les dates establertes constituirà un incompliment determinant de la resolució del contracte i que donarà lloc a l'aplicació de les penalitzacions previstes per cancel·lació.

8.1.2. Si la contractació s'efectua amb menys de seixanta (60) dies d'antelació pel que fa a la data de sortida, el CLIENT abonarà directament la totalitat del preu, sense perjudici del seu dret de desistiment del contracte i també del seu dret d'anul·lació o cancel·lació (veure punt 9 de les presents CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ).

8.2. No es considerés efectiu l'abonament de l'import mentre no s'hagin obtingut les dades d'una targeta bancària, i rebut l'autorització del centre de tramitació de pagaments o mentre la nostra entitat bancària no hagi confirmat la recepció de l'abonament en el cas de les transferències. Tant els dipòsits com les quantitats restants han de rebre's en un termini màxim de 24 hores en dies laborables, des de la data límit de pagament.

En qualsevol cas, si no es pogués rebre les quantitats exposades en el termini establert, MIRAMAR CRUISES considerarà que es tracta d'una anul·lació per part del client. En tals circumstàncies, MIRAMAR CRUISES podrà rescindir el contracte en les condicions d'anul·lació exposades en l'article 9 de les presents Condicions de Venda.

8.3. En el cas de reserves de vols, hotels i trasllats la NAVILIERA o empresa representant pot exigir el pagament de la totalitat.

8.4. L'acceptació de reserves per part de l'ORGANITZADORA, estarà subordinada a la disponibilitat de places, i s'entén emplenada, amb la consegüent conclusió del contracte, en el moment de la confirmació de l'ORGANITZADORA.

8.5. La compra de qualsevol producte només serà efectiva en el moment en què el CLIENT rebi per escrit la confirmació de la reserva al correu electrònic proporcionat per a la mateixa, una vegada la NAVILIERA o empresa representant l'hagi enviat prèviament a l'AGÈNCIA.

8.6. El fet de sol·licitar una reserva implica compromís per part del CONSUMIDOR a autoritzar el càrrec en la targeta de crèdit o compte bancari que subministra per la totalitat de l'import del viatge contractat.

8.7. En el cas de contractacions de grups de més de 20 PASSATGERS és necessari tenir en compte les condicions especials indicades per la NAVILIERA i els seus requisits.

8.8. Les cosines d'assegurances i les despeses de gestió per anul·lació, modificació o cessió de reserves, si escau, no són reemborsables.

8.9. Tots els reemborsaments que siguin procedents per qualsevol concepte, es formalitzaran sempre a través de l'AGÈNCIA on s'hagués realitzat la inscripció, no efectuant-se devolució alguna per serveis no utilitzats voluntàriament pel CONSUMIDOR.

9. Anul·lacions (Desistiment del CONSUMIDOR), Cessions i Cancel·lació del viatge per no aconseguir el nº de persones inscrites el mínim previst

9.1. Anulaciones (Desistimiento del CONSUMIDOR)

9.1.1. En tot moment el CONSUMIDOR i USUARI podrà deixar sense efecte els serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, però haurà d'indemnitzar a l'ORGANITZADORA o DETALLISTA en les quanties que a continuació s'indiquen:

a) Serveis solts: la totalitat de les despeses de gestió, més les despeses d'anul·lació, si s'haguessin produït aquests últims.

b) Creuers (viatge combinat): abonarà les despeses de gestió i les despeses d'anul·lació, si els hi hagués, i una penalització consistent en el 5 per cent de l'import total del viatge, si la cancel·lació es produeix amb més de deu i menys de quinze dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15 per cent entre els dies tres i deu, i el 25 per cent dins de les quaranta-vuit hores anteriors a la sortida. De no presentar-se a la sortida, el CONSUMIDOR està obligat al pagament de l'import total del viatge, abonant, si escau, les quantitats pendents excepte acord entre les parts en un altre sentit.

9.1.2. En el cas que el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, tals com a noli d'avions, bucs o tarifes especials, les despeses de cancel·lació s'establiran d'acord amb les condicions acordades entre les parts.

Data d'anul·lació
(En dies laborables)
Despeses d'anul·lació
(Sobre l'import del creuer, sense incloure assegurances)
Més de 120 dies abans de la sortida 10 % (mínim 90 EUR / persona) de l'import total del viatge
Entre 120 i 91 dies abans de la sortida 25% de l'import total del viatge
Entre 90 i 61 dies abans de la sortida 50% de l'import total del viatge
Entre 60 i 31 dies abans de la sortida 75
A 30 dies o menys de la sortida 100% de l'import total del viatge

9.1.4. No obstant això, es reportaran i el CLIENT haurà d'abonar les següents despeses d'anul·lació específiques en els següents casos específics:

a) PRESTACIONS ABANS I DESPRÉS DELS CREUERS NO INCLOSES (TRANSPORT AERI, PRESTACIONS TERRESTRES, TRASLLATS): Qualsevol sol·licitud d'anul·lació per part del CLIENT d'aquestes prestacions comportarà unes despeses d'anul·lació d'un 100 % de l'import total de les prestacions, sense incloure les assegurances.

b) LLOGUER EN EXCLUSIVA DEL BUC DE CREUERS: En cas d'anul·lació d'un o més viatgers en un termini superior a trenta (30) dies abans de la sortida, el lloguer en exclusiva del mateix seguirà sent possible sempre que les places no ocupades siguin abonades per la resta de viatgers.

En tal cas, el preu de la cabina es calcularà de la següent manera: Preu del viatge per persona - (preu de les prestacions aèries + trasllats).

c) MOMENT CREUER: Existeixen determinades NAVILIERES que ofereixen aquest tipus d'oferta. En aquest cas se li exigirà al CLIENT que s'aculli a la mateixa un 100% de l'import total del viatge de despeses d'anul·lació. A tals efectes, el CLIENT serà informat expressament amb caràcter previ a la contractació.

d) VOLTA Al MÓN: Per a aquest classe de reserves, es reportaran i el CLIENT haurà d'abonar les següents despeses d'anul·lació:

Data d'anul·lació
(En dies laborables)
Despeses d'anul·lació
(Sobre l'import del creuer, sense incloure assegurances)
Més de 120 dies abans de la sortida 25% de l'import total del viatge
Entre 120 i 91 dies abans de la sortida 50% de l'import total del viatge
Entre 90 i 61 dies abans de la sortida 75% de l'import total del viatge
A 60 dies o menys de la sortida 100% de l'import total del viatge

e)CONDICIONS ESPECIALS PER A GRUPS: S'entendrà per GRUP el nombre de PASSATGERS indicats en el punt 8.7 d'aquestes CONDICIONS GENERALS i per a aquests supòsits es reportaran i el CLIENT haurà d'abonar les següents despeses d'anul·lació:

Data d'anul·lació
(En dies laborables)
Despeses d'anul·lació
(Sobre l'import del creuer, sense incloure assegurances)
Més de 150 dies abans de la sortida 20% de l'import total del viatge
Entre 149 i 91 dies abans de la sortida 30% de l'import total del viatge
Entre 90 i 61 dies abans de la sortida 60% de l'import total del viatge
A 60 dies o menys de la sortida 100% de l'import total del viatge

En qualsevol cas, l'import total de les despeses d'anul·lació que percebrà MIRAMAR CRUISES (despeses d'anul·lació + despeses de tramitació) no podran excedir el 100 % de l'import del viatge inicialment facturat al client. MIRAMAR CRUISES posa en coneixement del client l'existència de contractes d'assegurances que cobreixen les conseqüències de l'anul·lació.

9.1.5. Qualsevol sol·licitud d'anul·lació ha de ser enviada per escrit a la societat MIRAMAR CRUISES, S.L., per mitjà de correu postal certificat, telefax o correu electrònic. La data que es tindrà en compte a l'efecte de l'anul·lació serà la de recepció de la carta certificada, del fax o del correu electrònic. S'exigirà la documentació pertinent en cas que el segur o la NAVILIERA així ho exigeixin.

En tot cas, la renúncia del CLIENT o de qualsevol PASSATGER al viatge, no presentació en el lloc d'embarcament, abandonament durant el mateix, irregularitat en els documents o visats no són causes d'anul·lació ni reemborsament.

MIRAMAR CRUISES, S.L. no serà responsable en cap cas de la falta d'assistència dels CLIENTS o PASSATGERS en el lloc indicat per a l'inici del seu viatge (entengui's aeroport, port, estació d'autobusos o trens, zona d'espera indicada) fins i tot tractant-se de causa de força major, fortuïta o una altra i, per conseqüència, pèrdua del servei reservat.

L'anul·lació comportarà, com a mínim, les despeses que es descriuen a continuació (amb reserva de les observacions particulars incloses en la descripció del viatge triat).

9.1.6. El procés d'anul·lació comença des del moment en què MIRAMAR CRUISES, S.L. rep la conformitat de cancel·lació per part del CONSUMIDOR per la via anteriorment descrita. Perquè el procés d'anul·lació de la reserva comenci i no es demori en el temps, amb el possible increment de despeses d'anul·lació, dins de l'escrit ha d'incloure la informació que detallem a continuació. No incloure algun de les següents dades en l'escrit pot fer que el seu procés de cancel·lació es demori i incorri en majors despeses d'anul·lació. Totes aquestes dades els trobarà al pressupost definitiu de reserva que va emplenar en el moment d'enviament per a la seva confirmació:

Número o còdig d'expedient, nom i cognoms del contractant principal del creuer, DNI del contractant principal del creuer, nom del creuer, data de sortida, data d'arribada, especificar la cabina a cancel·lar dins de la reserva o en particular les persones que desitgen cancel·lar dins de la reserva.Motiu de la cancel·lació: amb totes les dades, informacions i documents adjunts que pugui aportar i que serveixin per justificar davant el segur el motiu de la cancel·lació.

9.1.7. Una vegada iniciada l'anul·lació del viatge, i sempre que s'hagués contractat el segur amb l'AGÈNCIA, serà donat d'alta amb un nº de registre en l'ASSEGURADORA, i el seu expedient serà analitzat en profunditat per un equip o consell d'experts de la mateixa, que serà la que valori finalment si les condicions particulars exposades pel CLIENT per a l'anul·lació són vàlides o no. En cap cas MIRAMAR CRUISES, S.L. pren part en la resolució. En definitiva, el reemborsament parcial o total (consultar condicions) del viatge podrà fer-se efectiu i estarà garantit sempre que compleixi amb les exigències i condicions d'anul·lació marcades per l'ASSEGURADORA. En defecte d'això no hi haurà reemborsament (excepte d'aquella quantitat que sí pogués ser reemborsable).

9.1.8. Qualsevol canvi de nom de PASSATGER quedarà subjecte a despeses indicades per la NAVILIERA en el moment de la modificació.

9.1.9 Certes promocions de les companyies NAVILIERES o empresa representant tenen condicions de reserves particulars a causa que són preus especials o ofertes limitades. Per tal motiu, abans de confirmar la reserva i en el moment d'assessorament l'AGÈNCIA informarà d'aquest fet i que en cas de cancel·lació o modificació de la reserva pot comportar un 100% de despeses independentment del temps restant per a la sortida. La devolució de les quantitats per part de la companyia ASSEGURADORA solament s'efectuaran una vegada el CLIENT hagi pagat el 100% de la reserva.

9.1.10. Es considera equivalent a l'anul·lació el supòsit que el CLIENT no respectés el calendari de pagament en els terminis detallats en el punt 8 de les presents CONDICIONS GENERALS. En aquest supòsit, MIRAMAR CRUISES, S.L. tindrà dret, a la seva elecció, a, o bé mantenir la seva reserva i requerir-li de pagament, o bé considerar la seva reserva anul·lada, per no haver respectat el CLIENT les CONDICIONS GENERALS recollides en l'article 9.1. MIRAMAR CRUISES, S.L. informarà al CLIENT de l'opció exercida i, si escau, remetrà al client o bé requeriment de pagament sota prevenció d'anul·lació definitvia, o bé la comunicació d'anul·lació definitiva, amb devolució de quantitats abonades, descomptats les despeses d'anulació detallats en les presents CONDICIONS GENERALS.

Igualment, es podran considerar anul·lacions les sol·licituds per escrit realitzades pel CLIENT que condueixin a:

Una modificació de la ciutat de sortida. Una modificació de destinació. Una modificació de la categoria, del tipus o del número de camarot. Una modificació de la data de sortida. La modificació dels cognoms i/o nom del titular del viatge i/o els seus acompanyants com a conseqüència d'un error ortogràfic o un canvi d'estat civil. En aquests casos, el client s'ajustarà al que es disposa en les condicions establertes en l'article 9.1 de les presents Condicions de Venda.

El CLIENT ha de tenir en compte que qualsevol diferència que es constati entre les dades facilitades relatives a la identitat del titular del viatge i/o dels seus acompanyants durant la validació de l'ordre de compra i de la fitxa d'identificació que ha de ser lliurada completada en el moment de la confirmació de la reserva, constitueix una modificació i per tant comporta l'abonament de despeses d'anul·lació a compte del client.

9.1.11. No es considera equivalent a l'anul·lació del viatge l'anul·lació d'una de les persones que consten en el formulari de reserva, però si l'anul·lació tingués com a conseqüència la necessitat de reserva d'un camarot individual, en lloc d'un camarot doble, l'increment haurà de ser abonat pel CLIENT en l'endemà a haver notificat a MIRARMAR CUIRSES, S.L. aquesta anul·lació, havent de cursar-se la notificació en la forma prevista en l'anterior punt i abonar-se d'acord amb la forma de pagament indicada en l'anterior punt.

9.2. Cessió

El CONSUMIDOR del viatge combinat podrà cedir la seva reserva a una tercera persona, si l'ORGANITZADORA ho admetés, sol·licitant-ho per escrit amb quinze dies d'antelació a la data d'inici del viatge, tret que les parts pactin un termini menor en el contracte. El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cedent, exigits amb caràcter general per al viatge combinat, i tots dos respondran solidàriament davant l'AGÈNCIA de Viatges del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals justificades de la cessió.

9.3. Cancel·lació del viatge per no aconseguir el nº de persones inscrites el mínim previst

En els casos que l'ORGANITZADORA condicioni, i així ho especifiqui expressament, la viabilitat de l'oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de participants i per no aconseguir-se aquest nombre, es produeixi l'anul·lació del viatge, l'USUARI tindrà dret exclusivament al reemborsament del total del preu o de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar quantitat alguna en concepte d'indemnització, sempre que l'AGÈNCIA l'hi hagi notificat per escrit amb un mínim de deu dies d'antelació a la data prevista d'inici del viatge.

10. Alteracions

MIRAMAR CRUISES, S.L. es compromet a facilitar als seus CLIENTS la totalitat dels serveis contractats continguts al programa/ofereix que ha donat origen al contracte de viatge combinat, amb les condicions i característiques estipulades, tot això d'acord als següents extrems:

10.1. En el cas que, abans de la sortida del viatge, l'ORGANITZADORA es vegi obligat a modificar de manera significativa algun element essencial del contracte, haurà de posar-ho immediatament en coneixement del CONSUMIDOR, bé directament, quan actuï també com a DETALLISTA, bé a través del respectiu DETALLISTA en els altres casos.

No es consideraran modificacions significatives d'elements essencials del contracte i per tant no tindran dret a indemnització alguna, segons l'establert en les presents condicions:

La modificació de companyies aèries, horaris i rutes dels vols, sempre que es mantingui inalterada la data de sortida i arribada i es permeti l'embarcament i desembarcament del vaixell en les dates previstes pel creuer. La substitució del vaixell. La modificació de la ruta del creuer. L'assignació d'un altre camarot. Les variacions que donin la programació d'espectacles i altres formes d'entreteniment a bord del vaixell.

10.2. En tal cas, i tret que les parts convinguin una altra cosa, el CONSUMIDOR podrà optar entre resoldre el contracte sense penalització alguna o acceptar una modificació del contracte en el qual es precisin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu. El CONSUMIDOR haurà de comunicar la decisió que adopti al DETALLISTA o, si escau, A l'ORGANITZADORA dins dels tres dies següents a ser notificat de la modificació al fet que es refereix l'apartat 10.1.

En el cas que el CONSUMIDOR no notifiqui la seva decisió en els termes indicats, s'entendrà que opta per la resolució del contracte sense penalització alguna.

L'ORGANITZADORA té la facultat per canviar o substituir el vaixell previst per al viatge per un altre de característiques similars en cas que fos necessari per raons tècniques o una altra causa raonable.

10.3. En el cas que el CONSUMIDOR opti per resoldre el contracte, a l'empara del previst en l'apartat 10.2., o que l'ORGANITZADORA cancel·li el viatge combinat abans de la data de sortida acordada, per qualsevol motiu que no li sigui imputable al CONSUMIDOR, aquest tindrà dret, des del moment en què es produeixi la resolució del contracte, al reemborsament de totes les quantitats pagades, conformement al mateix, o bé a la realització d'un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior, sempre que l'ORGANITZADORA o DETALLISTA pugui proposar-li-ho. En el cas que el viatge ofert fora de qualitat inferior, l'ORGANITZADORA o l'AGÈNCIA hauran de reemborsar al CONSUMIDOR, quan escaigui, en funció de les quantitats ja desemborsades, la diferència de preu, conformement al contracte. En tot cas, el CONSUMIDOR podrà exigir el reintegrament de les quantitats desemborsades a l'AGÈNCIA a les quals les hi va abonar, que haurà de reintegrar-les-hi al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 30 dies des del desistiment. Aquest mateix dret correspondrà al CONSUMIDOR que no obtingués confirmació de la reserva en els termes estipulats en el contracte.

10.4. En els anteriors suposats, l'ORGANITZADORA i l'AGÈNCIA seran responsables del pagament al CONSUMIDOR de la indemnització que, si escau, correspongui per incompliment del contracte, que serà del 5 per cent del preu total del viatge contractat, si el citat incompliment es produeix entre els dos mesos i quinze dies immediatament anteriors a la data prevista de realització del viatge; el 10 per cent si es produeix entre els quinze dies i tres dies anteriors, i el 25 per cent en el cas que l'incompliment citat es produeixi en les quaranta-vuit hores anteriors.

10.5. No existirà obligació d'indemnitzar en els següents suposats

Quan la cancel·lació es degui al fet que el nombre de persones inscrites per al viatge combinat sigui inferior a l'exigit i així es comuniqui per escrit al CONSUMIDOR abans de la data límit fixada a tal fi en el contracte, que com a mínim serà de 10 dies d'antelació a la data prevista d'iniciació del viatge. Quan la cancel·lació del viatge, excepte en els supòsits d'excés de reserves, es degui a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

10.6. En el cas que, després de la sortida del viatge, l'ORGANITZADORA no subministri o comprovi que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte, adoptarà les solucions adequades per a la continuació del viatge organitzat, sense suplement algun de preu per al CONSUMIDOR, i, si escau, abonarà a aquest últim l'import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades. Si el CONSUMIDOR continua el viatge amb les solucions donades per l'ORGANITZADORA, es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes.

10.7. Si les solucions adoptades per l'ORGANITZADORA fossin inviables o el CONSUMIDOR no les acceptés per motius raonables, aquell haurà de facilitar a aquest, sense suplement algun de preu, un mitjà de transport equivalent a l'utilitzat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que tots dos hagin convingut, sense perjudici de la indemnització que si escau procedeixi.

10.8. En cas de reclamació, l'AGÈNCIA o, si escau, l'ORGANITZADORA haurà d'obrar amb diligència per trobar solucions adequades.

10.9. En cap cas, tot allò no inclòs en el contracte de viatge combinat (com, per exemple, bitllets de transport des del lloc d'origen del PASSATGER fins al lloc de sortida del viatge, o viceversa, reserves d'hotel en dies previs o posteriors al viatge o uns altres de similar naturalesa) serà responsabilitat de l'ORGANITZADORA, no existint obligació d'indemnitzar per aquestes possibles despeses de serveis independents en cas que el viatge es cancel·li per les causes previstes en l'apartat 10.5.

10.10. MIRAMAR CRUISES, S.L. pot oferir-li algun servei extraordinari (vols, hotels i trasllats) inclòs dins del viatge o viatge combinat per NAVILIERES i/o empresa representant. No obstant això, MIRAMAR CRUISES, S.L. queda exempta de qualsevol responsabilitat que sigui exclusiva de les empreses nacionals o estrangeres que ofereixin els trasllats de PASSATGERS i equipatges. Per tant, qualsevol responsabilitat en el compliment dels horaris, de les modificacions d'horaris, dels dies, dels itineraris, del TRANSPORTISTA, dels avions, de la quantitat o de l'elecció de les correspondències, dels canvis d'aeroports és única i exclusiva de l'empresa que presta el servei. En el cas de canvi d'aeroport a Espanya o a l'estranger, les despeses d'autobús, taxi o uns altres similars queden al càrrec del comprador.

10.11. Les responsabilitats de les companyies de transports aeris, o altres TRANSPORTISTES que usen altres maneres de transport, que participen als creuers presentats en la web, dels representants, agents o empleats d'aquestes estan limitades en cas de danys, queixes o reclamacions de qualsevol tipus, respecte a les condicions de transports aeris, o altres maneres de transports, dels PASSATGERS i del seu equipatge exclusivament.

10.12. MIRAMAR CRUISES, S.L. no es fa responsable dels possibles canvis de dates, horaris, substitució d'aparells i itineraris dels vols o transports, entenent-se com a únic responsable d'aquests canvis les companyies aèries o altres TRANSPORTISTES prestadors del servei. El PASSATGER haurà de confirmar els horaris dels seus vols 48 hores abans de la sortida del mateix. De la mateixa manera, MIRAMAR CRUISES, S.L. no es pot fer responsable de la pèrdua o deterioració dels equipatges, que puguin esdevenir en el transcurs del seu viatge. MIRAMAR CRUISES, S.L. no assumirà cap indemnització derivada de l'incompliment de les responsabilitats i/o de les obligacions dels TRANSPORTISTES. Qualsevol tipus de reclamació competència dels TRANSPORTISTES (pèrdua o deterioració d'equipatges, anul·lació del vol o altres responsabilitats dels TRANSPORTISTES), ha de fer-se in situ davant el TRANSPORTISTA guardant justificant de la mateixa per si fossin requerits per la seva companyia ASSEGURADORA. Els PASSATGERS sempre han de salvaguardar el més possible la possibilitat d'execució completa del conjunt dels serveis contractats. Recomanem que les connexions aèries es facin amb el suficient marge pre i post creuer amb la finalitat d'assegurar-les. Per a qualsevol vol adquirit a través de la pàgina MIRAMAR CRUISES, S.L., els PASSATGERS hauran d'estar presents almenys 3 hores abans de l'hora de sortida prevista del seu vol.

11. Obligacions del CONSUMIDOR

11.1. És responsabilitat del CONSUMIDOR estar present el dia de l'embarqui a l'hora estipulada per poder embarcar sense cap altercat. De la mateixa manera, en totes les escales que el creuer realitzi al llarg del seu itinerari, el CLIENT és responsable de complir amb els horaris d'embarqui i desembarqui. La no presentació el dia de l'embarqui dins de l'horari estipulat i la conseqüent pèrdua del creuer així com la pèrdua d'un embarqui en un port de visita del creuer, no serà motiu de devolució o indemnització en el seu viatge per part de MIRAMAR CRUISES, S.L.

11.2. És obligació de tots els PASSATGERS estar presents en el lloc de l'embarqui almenys 3 hores abans de l'hora de sortida del seu creuer perquè puguin procedir a l'embarqui sense problemes.

11.3. El viatger és responsable de complir amb els requisits governamentals de documentació de sortida, entrada i uns altres. Aquesta informació pot ser trobada a la pàgina web del Ministeri d'Afers exteriors Español (www.mae.es )

11.4. Per a qualsevol viatge, tots els PASSATGERS, tant majors com a menors d'edat, tenen l'obligació de viatjar amb el passaport en regla. El passaport ha de tenir una validesa d'almenys 6 mesos a explicar des de la data d'arribada del seu creuer, sense importar l'itinerari que es realitzi. En el moment de la reserva o amb posterioritat a la mateixa els CLIENTS han de completar un formulari amb totes les dades dels PASSATGERS. Si algun menor està inclòs en el passaport dels seus pares indiqui'ns-ho abans d'efectuar la reserva.

11.5. MIRAMAR CRUISES, S.L. no es fa responsable en cap cas de qualsevol càrrec extra addicional, reemborsament del seu viatge ni negativa per part de la NAVILIERA a procedir a l'embarqui dels PASSATGERS, deguts a errors tipogràfics o omissió de dades procedents dels CLIENTS en emplenar la seva "fitxa de PASSATGER".

11.6. MIRAMAR CRUISES, S.L. no es fa responsable en cap moment de la falta de documentació prèvia al viatge. En alguns casos, la NAVILIERA no procedeix a l'emissió dels bitllets si no posseeixen degudament les dades de passaports.

11.7. MIRAMAR CRUISES, S.L. queda exempta de formalitzar qualsevol visat, si es requerís, per a l'entrada als països de destinació (Rússia, Cuba, Turquia o uns altres). Aquests tràmits han de ser formalitzats pels CLIENTS informant-se en Ambaixades i Consolats dels països de destinació. Notifiqui en l'embarqui de la possessió dels seus visats per ser informat del protocol a seguir.

11.8. El PASSATGER haurà de comportar-se de manera que no posi en perill la seguretat, la calma i el gaudi del creuer per part d'altres PASSATGERS; adoptarà les normes de prudència i diligència raonablement exigibles i complirà les disposicions de la NAVILIERA en el total acompliment de la seva comesa i en particular, les normes i disposicions administratives i legals relatives al viatge.

11.9. Per la seguretat de tots els PASSATGERS, el personal de seguretat de bord inspeccionarà a tots els PASSATGERS i tot l'equipatge en el moment de l'embarqui i desembarqui en tots els ports d'escala. Tots els controls es realitzaran mitjançant detectors de metalls i màquines de rajos X. El CONSUMIDOR ha de col·laborar amb el personal perquè aquest procediment resulti fluït i eficient. L'equipatge lliurat en les cabines s'inspeccionarà en el moment de l'embarqui. No es permet portar a bord els articles tals com portar a bord del vaixell mercaderies, animals vius, armes, municions, explosius, substàncies inflamables, tòxiques o perilloses sense el consentiment per escrit de la NAVILIERA, així com armes antigues, ganivets, punyals, espases o objectes similars durant les excursions en terra. Si el CONSUMIDOR porta algun d'aquests articles, el personal de seguretat del vaixell li demanarà que ho deixi en terra. Així mateix, d'acord amb la normativa sobre salut i seguretat està prohibit pujar a bord qualsevol tipus de menjar o beguda en l'equipatge de mà o en l'equipatge que es porta al camarot. Les úniques excepcions a aquesta normativa són els articles de cura personal (com a xampú, gel de bany, cremes o uns altres similars), medicaments líquids, productes o aliments específicament fabricats per a bebès, i productes o aliments per a dietes especials certificades. Aquesta prohibició inclou qualsevol aliment o beguda comprats durant les escales en ports. Els productes regionals que es comprin en terra seran mantinguts sota custòdia pel personal del vaixell i es lliuraran als seus propietaris al final del creuer.

11.10. Cada CLIENT haurà de, a més de complir allò a la qual cosa s'obligui específicament en el marc de cada servei contractat:

Complir amb les CONDICIONS GENERALS establertes per la seva legislació aplicable, en particular en relació amb la seva capacitat, abstenint-se d'efectuar contractacions si és menor d'edat i, en cas de contractacions des de fora del territori espanyol, si la legislació aplicable l'hi prohibeix. Col·laborar de forma activa amb MIRAMAR CRUISES, S.L. per fer possible la prestació dels SERVEIS, obligant-se a no utilitzar els SERVEIS per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic ni a utilitzar els SERVEIS amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits, lesius de drets i interessos de tercers, declinant MIRAMAR CRUISES, S.L. qualsevol responsabilitat que d'això es poguessin derivar. En cas de SERVEIS que precisin ús de contrasenya, usar-la d'acord amb el seu caràcter de personal i intransferible, de manera que no permeti activament ni toleri per mera omissió l'ús ni la cessió, ni tan sols temporal, a terceres parts, havent d'adoptar l'USUARI autoritzat de la contrasenya totes les mesures necessàries perquè en sigueu custodis, de manera que serà l'únic responsable en cas d'extraviament, pèrdua o ús indegut, amb completa iindemnitat per a MIRAMAR CRUISES, S.L.. Es prohibeix en gènere de qualsevol ús dels serveis contractats que resulti contrària a les lleis espanyoles o normes internacionals d'aplicació, que infringeixi els drets de terceres parts o que, de qualsevol manera, siguin contraris a la bona fe.

12. Documentació (Passaports, Visats i una altra documentació)

12.1. Tots els USUARIS, sense excepció (menors d'edat inclosos), hauran de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI, segons les lleis del país o països que es visiten.

12.2. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l'obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'USUARI, o ser denegada la seva entrada al país per mancar dels requisits que s'exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, l'AGENCIA ORGANITZADORA declina tota responsabilitat per fets d'aquesta índole, sent per compte del CONSUMIDOR qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per als supòsits de desistiment voluntari de serveis.

12.3. Es recorda igualment a tots els USUARIS, i especialment als quals posseeixin nacionalitat diferent a l'espanyola, que han d'assegurar-se, abans d'iniciar el viatge, de tenir complertes totes les normes i requisits aplicables en matèria de visats a fi de poder entrar sense problemes en tots els països que vagin a visitar-se. Les persones menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pare, mare, tutor o tutora i expedit per una autoritat competent (policia, notari o una altra, segons NAVILIERA), en previsió que el mateix pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat.

12.4. En el moment de l'acceptació la reserva o bé amb anterioritat al viatge, els CLIENTS han de completar un formulari amb totes les dades dels PASSATGERS. Si algun menor està inclòs en el passaport dels seus pares, anoti-ho per poder informar a la NAVILIERA i/o empresa representant. No obstant això, algunes companyies NAVILIERES només es fan responsables de permetre l'embarqui a tots aquells PASSATGERS amb passaports individuals.

12.5. MIRAMAR CRUISES, S.L. no es fa responsable en cap moment de la falta de documentació prèvia al viatge. En alguns casos, la NAVILIERA no procedeix a l'emissió dels bitllets si no posseeixen degudament les dades de passaports.

12.6. Qualsevol omissió de dades podrà ser suficient perquè les autoritats portuàries competents al país d'origen del viatge deneguin la seva entrada. En aquest cas, MIRAMAR CRUISES, S.L. i les NAVILIERES i/o empresa representant no estan autoritzats per realitzar el reemborsament del bitllet.

12.7. MIRAMAR CRUISES, S.L. podrà ajudar-li amb alguna informació relativa als visats però està exempta de formalitzar l'expedició dels mateixos. Són per tant els CLIENTS els qui han de preguntar en les Ambaixades o Consolats pertinents per la necessitat d'un visat per poder acudir a un país inclòs en l'itinerari del seu viatge. Aquest document serà obligatori per l'embarqui i l'auxiliar del vaixell ho mantindrà durant tota la travessia per mostrar-ho a les autoritats locals.

13. Bitllets

13.1. L'emissió de la documentació és a càrrec de la COMPANYIA NAVILIERA i/o empresa representant.

13.2. L'enviament dels bitllets de creuer es realitzarà fins a 5 dies abans de la sortida del mateix (excepte reserves d'última hora).

13.3. Algunes NAVILIERES no emeten bitllets si no tenen les dades del passaport. No es pot embarcar amb la Confirmació de reserva.

14. Assegurança

Les assegurances de viatge que s'assenyalen a MIRAMAR CRUISES, S.L. poden ser contractats en qualsevol moment sempre que es realitzi abans de la sortida del creuer. Si la contractació de l'assegurança es realitza juntament amb la reserva del seu creuer, l'assegurança entrarà en vigor el mateix dia de la seva contractació. Si per contra, en el moment de la reserva del seu creuer no contracta cap segur de viatge i posteriorment decideix fer-ho, li informem que des del moment de contractació del mateix han de transcórrer 72 hores perquè el segur entri en vigor, amb el quin tindrà 72 hores de cadència.

15. Reclamacions

15.1. El CONSUMIDOR està obligat a comunicar tot incompliment en l'execució del contracte, preferentment "in situ" o, en un altre cas, com més aviat millor, per escrit o en qualsevol altra forma en què quedi constància, a l'ORGANITZADORA o l'AGÈNCIA i, si escau, al prestador del servei que es tracti. En el cas que les solucions arbitrades per l'AGÈNCIA i/o l'ORGANITZADORA no siguin satisfactòries per al CONSUMIDOR, aquest disposarà del termini d'un (1) mes per reclamar davant l'AGÈNCIA DETALLISTA o l'ORGANITZADORA, sempre a través d'aquella.

L'AGÈNCIA DETALLISTA o l'ORGANITZADORA disposaran de quaranta-cinc (45) dies naturals per donar resposta a la reclamació plantejada pel CONSUMIDOR, termini que començarà a explicar-se a partir de l'endemà a la presentació de la reclamació davant l'AGÈNCIA DETALLISTA

15.2. Pel que concerneix les reclamacions del comprador referents al desenvolupament o organització del viatge, aquestes hauran d'enviar-se per escrit a MIRAMAR CRUISES, S.L. en els vuit (8) dies següents al final del viatge per qualsevol dels canals de comunicació mitjans previstos per a les anul·lacions.

En la mateixa haurà d'aportar la següent informació:

Número o còdig d'expedient, nom i cognoms del contractant principal del creuer, DNI del contractant principal del creuer, nom del creuer, data de sortida, data d'arribada, especificar el camarot a cancel·lar dins de la reserva o en particular les persones que desitgen cancel·lar dins de la reserva.Motiu de la reclamació: amb totes les dades, informacions i documents adjunts que pugui aportar i que serveixin per justificar davant el segur el motiu de la reclamació.

16. Extinció del contracte

16.1. MIRAMAR CRUISES, S.L. es compromet a realitzar el màxim esforç a mantenir el màxim nivell de qualitat en el compliment de les seves obligacions contractuals, sense perjudici que MIRAMAR CRUISES, S.L. no pot garantir, explícita o implícitament, la continuïtat dels SERVEIS en aquelles circumstàncies alienes al seu control, en les detallades en les presents CONDICIONS GENERALS i en els casos de cas fortuït o força major.

En tot cas, el CLIENT podrà exercir el seu dret de resolució d'acord amb l'article 4 del Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació, exclosos aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-ho a terme, i sempre sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts; i podrà exercir igualment el seu dret de desistiment d'acord amb la normativa vigent i, si escau, en els termes de l'article 10 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista.

16.2 Així mateix, la relació contractual entre CLIENT i MIRAMAR CRUISES, S.L. acabarà per les causes admeses tant en el Codi Civil com en el de Comerç i, en concret, per les següents:

Per la finalització del termini de vigència o de qualssevol de les seves pròrrogues, en cas d'obligacions subjectes a un termini concret.Per mutu acord entre les parts manifestat expressament per escrit.Per incompliment de les parts dels pactes i condicions acordades.Per la resolució anticipada de les Condicions Generals de conformitat amb els termes i condicions que es desenvolupen en la següent clàusula.En cas d'existir un contracte específic regulador de CONDICIONS PARTICULARS entre MIRAMAR CRUISES, S.L. i algun/a de els CLIENTS o PROVEÏDORS, regirà l'indicat en aquestes CONDICIONS PARTICULARS en tot quant s'oposi a aquestes CONDICIONS GENERALS.

En qualsevol cas, la terminació de la relació contractual no exonerarà a les parts del compliment de les obligacions pendents.

16.3. A més, MIRAMAR CRUISES, S.L. es reserva el dret d'acceptar, rebutjar o interrompre els SERVEIS de qualsevol contractació, sempre que:

Tingui constància que les dades facilitades són contraris a la veritat i/o inexactes; MIRAMAR CRUISES, S.L. treballa confiant en la bona fe de CLIENTS i PROVEÏDORS, en particular COMPANYIES NAVILIERES, AGÈNCIES MAJORISTES o ASSEGURADORES; i en la legalitat, veracitat i exactitud de les informacions i dades facilitades per les mateixes; sense perjudici d'això, en cas de detectar-se des dels SERVEIS de MIRAMAR CRUISES, S.L. il·legalitat, incorrecció o inexactitud en aquestes dades, podrà procedir a esmenar-los directament o requerir la seva esmena, si fos possible, o rebutjar la/s contractació/és derivada/s dels mateixos, si l'esmena no fos possible; Consideri que la sol·licitud formulada no s'ajusta als termes recollits en les CONDICIONS GENERALS i/o pugui danyar la imatge corporativa de MIRAMAR CRUISES, S.L. o anés contrària als propòsits comercials perseguits per la mateixa i estigui pendent de pagament algun SERVEI contractat amb anterioritat amb MIRAMAR CRUISES, S.L.

Cada CLIENT, USUARI WEB i PROVEÏDOR serà responsable de la legalitat i correcció de les dades, informacions i continguts de tot tipus, directes o enllaçats, bolcats en o facilitats a la web o a MIRAMAR CRUISES, S.L., siguin dades informacions o continguts propis o de terceres parts. En cas de rebot o interrupció dels SERVEIS per dol, culpa o negligència en relació amb aquestes responsabilitats, el CLIENT o PROVEÏDOR, especialment les COMPANYIES NAVILIERES, AGÈNCIES MAJORISTES o ASSEGURADORA, eximeix de tota responsabilitat per aquest motiu a MIRAMAR CRUISES, S.L., comprometent-se a mantenir-la indemne davant reclamacions de terceres persones, a més d'indemnitzar-la, si fos el cas, en l'import dels danys i perjudicis causats, incloent el dany d'imatge o reputació.

17. Idioma autèntic

Les presents CONDICIONS GENERALS estan redactades en català, sent aquest l'idioma del seu text autèntic en cas de discrepància amb les traduccions que es poguessin fer, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent.

18. Integritat i actualització

En cas que alguna/s clàusula/s d'aquestes condicions generals o d'unes condicions específiques d'un SERVEI passin a ser invàlides, il·legals o inexecutables en virtut d'alguna norma jurídica, es consideraran ineficaces en la mesura que correspongui, però en la resta aquestes condicions conservaran la seva validesa, substituïnt-se la/s clàusula/s afectada/s per una altra/s que tingui/n els efectes més semblants al de la/s substituïda/es.

19. Resolució de conflictes

Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis del portal les parts, amb l'acceptació d'aquestes CONDICIONS GENERALS, i en la mesura que el CLIENT tingui la consideració de CONSUMIDOR segons estableix l'article 1.2 de la Llei 26/1984 de juliol, General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, MIRAMAR CRUISES, S.L. se sotmet expressament, per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir en relació amb les presents CONDICIONS GENERALS a un arbitratge de Dret d'acord amb el Reial decret que regula el Sistema Arbitral de Consum, comprometent-se a complir el procés definitiu que es pogués dictar.

En el cas que el CLIENT no tingui la consideració de consumidor, utilitzi els SERVEIS amb la finalitat d'integrar-los en processos de producció propis, o tingui el seu domicili fora d'Espanya, ambdues parts, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten per a la resolució de conflictes als Jutjats de la Corunya.

20. Atenció al client

El servei d'atenció a cada CLIENT consisteix en un servei d'assistència tècnica telefònica i/o on-line que comprèn un servei de diagnòstic i un servei de resolució d'incidències. El servei d'atenció al CLIENT és un SERVEI que MIRAMAR CRUISES, S.L. presta a cada CLIENT de manera gratuïta a través de l'adreça de correu electrònic indicada, de dilluns a divendres, en horari de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 sense perjudici de la transmissió de dades, si els hi hagués.

Actualitzat a 21/02/2013.

Pagament amb transferència bancària:

BBVA
IBAN
ES90 0182 5920 53 0201676664

La Caixa
IBAN
ES63 2100 4822 6622 0010 4758

Banco Santander
IBAN
ES94 0049 5030 19 2116735171

>